Odstąpienie od umowy – Mateo

Odstąpienie od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

  1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c. może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2019 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), które Użytkownik zobowiązany jest ponieść.
  2. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: ul. Rapackiego 4, 87-600 Lipno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuromateo@wp.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może, ale nie musi skorzystać, zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
  4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Sprzedawca stosuje tę samą metodę płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
  6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).